Warsztaty „Komunikacja i umiejętności wychowawcze”

Opublikowano: czwartek, 19, styczeń 2017
Sekretariat

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych rodziców na spotkanie w ramach pedagogizacji i doskonalenia umiejętności wychowawczych.

Czytaj więcej: Warsztaty „Komunikacja i umiejętności wychowawcze”

WYPRAWKA SZKOLNA 2016

Opublikowano: wtorek, 02, sierpień 2016
Sekretariat

WYPRAWKA  SZKOLNA  2016

  ZASADY  DOFINANSOWANIA  ZAKUPU  PODRĘCZNIKÓW

Niepełnosprawność ucznia – dotyczy jedynie uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym  afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół podstawowych do klas VI.

Do wniosku dołączyć należy kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa powyżej.

Wniosek - niepełnosprawność (kliknij)

Wnioski należy składać w terminie do 7 września 2016 r. do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017.

Dofinansowanie przysługuje na podręczniki do kształcenia ogólnego
w tym do kształcenia specjalnego.


W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas I-III i VI szkół podstawowych dofinansowanie obejmuję również zakup materiałów edukacyjnych (
materiał edukacyjny - należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną – art. 3 pkt. 24 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty Du. U. z 2004r. Nr 256,poz 2572, z późn. zm.). Dofinansowanie na zakup materiałów edukacyjnych przysługuje uczniom klasy I-III szkół podstawowych jedynie w przypadku gdy uczniowie Ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Zwrot kosztów zakupu podręczników/materiałów edukacyjnych następuje po przedłożeniu dowodu ich zakupu

-najlepiej faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica,
prawnego opiekuna albo rodzica zastępczego.

(do wysokości ustalonej w przepisach pomocy).

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałow edukacyjnych - kliknij tutaj

02.08.2016r. Damian Fijałkowski

Godziny pracy pedagoga szkolnego

Opublikowano: poniedziałek, 08, luty 2016
admin_ko

PEDAGOG SZKOLNY w roku szkolnym 2015/2016 interesantów przyjmuje w następujących godzinach:

 

Dni tygodnia

 

 

Poniedziałek

 

Wtorek

 

Środa

 

Czwartek

 

Piątek

mgr

Justyna

Sztachańska

 

900 – 1315

 

900 – 1315

 

900 – 1315

 

1100 –1600

 

900 –1315

STYPENDIUM SZKOLNE

Opublikowano: sobota, 11, lipiec 2015
admin_rs

I N F O R MA C J A

o realizacji pomocy materialnej o charakterze socjalnym

dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Iława

/stypendium szkolne/

                    

       Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie uprzejmie informuje, że od dnia 1 września 2014 roku będzie realizatorem świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Iława.

       Wypełnione wnioski wraz z kompletem niezbędnych dokumentów, należy składać w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie przy ulicy Grunwaldzkiej 6a ( I piętro, pokoje 102, 103, 104, 107 i 112 ).

       Wnioski będą przyjmowane przez pracowników socjalnych w terminie od   1 września 2014 r. do 15 września 2014 r.

       Druki wniosków są dostępne w szkołach, sekretariacie MOPS przy ulicy Grunwaldzkiej 6a (pok. 113, I piętro) oraz można je pobrać ze strony internetowej MOPS w Iławie  www.mops.ilawa.pl

20.08.2014r. Damian Fijałkowski


04.05.2011 (autor - BB) 


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie informuje, że został stworzony film edukacyjny pt. "Czad, to cichy zabójca".

Film przedstawia główne przyczyny powstawania zdarzeń związanych z zatruciami tlenkiem węgla oraz zagrożenia, jakie mogą powodować niesprawne urządzenia grzewcze i instalacje wentylacyjne w mieszkaniach.

Film dostepny jest bezpłatnie na stronie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie www.kwpsp.olsztyn.pl na górnym pasku pod tytułem "Czad - zobacz film".


Funkcję pedagoga szkolnego w naszej szkole pełni: 
 mgr Justyna Sztachańska


Przyjdź do pedagoga gdy:
- masz ochotę z kimś porozmawiać
- masz problemy rodzinne
- znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
- czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
- nie potrafisz porozumieć się z rówieśnikami

Rodzice i opiekunowie mogą uzyskać pomoc w:
- rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych dzieci
- trudnych sytuacjach rodzinnych i losowych
- kłopotach materialnych rodziny
- rozwijaniu umiejętności wychowawczych