Zapisy do klasy SPORTOWEJ 2017/2018

Opublikowano: poniedziałek, 05, czerwiec 2017
admin_rs

Zasady rekrutacji w roku szkolnym 2017/2018

1. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. , poz.59)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w spawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 671

2. O przyjęcie do klasy sportowej w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Polskich Podróżników może ubiegać się kandydat, który:

a) wykazuje bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony przez lekarza Przychodni Sportowej

b) uzyskał wynik mieszczący się w najlepszych wynikach próby sprawności fizycznej (zasady uzyskiwania punktów - kliknij tutaj), 

c) posiada pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych)

3. Wymagane dokumenty (dostępne w sekretariacie lub na stronie internetowej):

a) podanie o przyjęcie do oddziału sportowego  (kliknij tutaj), 

b) orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia (kliknij tutaj), 

c) zgoda rodzica (kliknij tutaj), 

4. Terminy rekrutacji (kliknij tutaj).

Uwaga! Próby sprawności fizycznej odbędą się 15 maja 2017 r.
o godzinie 15:30

5. Informacje dodatkowe: Lekarz medycyny sportowej przyjmuje w Ośrodku Zdrowia „Rodzina” – rejestracja w Ostródzie (89 646 34 77)

Informacje dla rodziców

Opublikowano: czwartek, 04, maj 2017
admin_rs

Dodatkowe informacje dotyczące klasy sportowej

 

1. Informacje ogólne:

a) Klasa sportowa zostanie utworzona w celu kształcenia dzieci o uzdolnieniach sportowych w dyscyplinach: piłka siatkowa i piłka nożna.

b) W klasie będzie realizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2017r., poz. 671)

c) Program klasy sportowej obejmuje szkolenie ogólnorozwojowe z elementami wyżej wymienionych dyscyplin.

d) Uczniowie będą realizować zajęcia dydaktyczne w wymiarze 10 godzin tygodniowo (2 godz.-podstawa programowa, 2 godz.- zajęcia fakultatywne, 6 godz. -zajęcia specjalistyczne z wyżej wymienionych dyscyplin).

e) Przedmiotu wychowanie fizyczne w tej klasie będą nauczać trenerzy II klasy w dyscyplinach: piłka siatkowa i piłka nożna.

2. Po zakwalifikowaniu się ucznia do klasy sportowej  rodzice zobowiązani są do:

a) Zakupu wymaganych strojów sportowych.

b) Kontrolowania postępów ucznia w nauce i sporcie.

c) Umożliwienia uczestniczenia w zawodach sportowych wskazanych przez trenera-nauczyciela wychowania fizycznego.

d) Aktualizacji co pół roku karty zdrowia sportowca.

3. Obowiązki ucznia klasy sportowej

a) Osiąganie zadowalających wyników w nauce i zachowaniu.

b) Osiąganie postępów w sporcie.

c) Godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych.